Kente t shirt for men and women. Traditional fashion. Kente or kita t shirt for men and women. Traditional fashion.